สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส่วนกลาง:ระดับกรม
23 datasets found
Order by :
สถิติการสอบถามข้อมูลภาครัฐจากศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)
Last update dataset : May 12, 2024  
pdf csv xlsx
ชุดข้อมูลผลการดาเนินงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center)
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx pdf
ชุดข้อมูลตราไปรษณียากร
Last update dataset : August 12, 2023  
csv xlsx pdf
ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
Last update dataset : August 12, 2023  
csv xlsx docx
ชุดข้อมูลรายชื่อกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Last update dataset : August 12, 2023  
csv xlsx docx
การประชุม / สัมมนา ความร่วมมือด้านต่างประเทศที่กระทรวงเข้าร่วมในปี ๒๕๖๕
Last update dataset : August 12, 2023  
csv xlsx docx
ชุดข้อมูลภาพรวมการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ปี 2563
Last update dataset : June 4, 2023  
csv xlsx
สรุปกรอบแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Last update dataset : June 4, 2023  
csv xlsx
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายไตรมาส)
Last update dataset : June 4, 2023  
csv xlsx docx
ชุดข้อมูลปริมาณการใช้งานเน็ตประชารัฐของหมู่บ้าน จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน
Last update dataset : June 4, 2023  
csv xlsx
ข้อมูลสถานที่ตั้งสมาคมวิทยุสมัครเล่น
Last update dataset : June 4, 2023  
csv xlsx
ชุดข้อมูลรายชื่อศูนย์ดิจิทัลชุมชน สถานที่ตั้ง และพิกัดที่ตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 ศูนย์
Last update dataset : June 4, 2023  
csv xls
ชุดข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์
Last update dataset : June 4, 2023  
csv xlsx
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx csv
ชุดข้อมูลรายชื่อหมู่บ้าน สถานที่ตั้ง และพิกัดจุดติดตั้งอุปกรณ์เน็ตประชารัฐ จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน
Last update dataset : June 4, 2023  
csv xlsx
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์...
Last update dataset : January 24, 2022  
csv
ชุดข้อมูลปริมาณการใช้งานเน็ตประชารัฐของหมู่บ้าน จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน รายเดือน
Last update dataset : December 20, 2021  
csv xls xlsx doc docx
ชุดข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx doc
ชุดข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv docx
ชุดข้อมูลรายชื่อหมู่บ้าน สถานที่ตั้ง และพิกัดจุดติดตั้งอุปกรณ์เน็ตประชารัฐ จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv doc