Text Size | A   A   A
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงานระดับกรม
33 datasets found
Order by :
มีข้อมูลประกอบด้วย 1. สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ( International Tourist Arrivals to Thailand) 2. สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศ รายจังหวัด (Domestic...
Last update dataset : August 11, 2022  
html
คำสั่งคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ Digital Tourism เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อพิจารณารายละเอียดแนวทางการพัฒนาระบบ...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf url
เป็นรายการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในประเทศไทยซึ่งสามารถค้นหาได้ตามภูมิภาค จังหวัด หรือตามชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการบอกรายละเอียด เวลาทำการ...
Last update dataset : July 25, 2022  
json pdf url
เป็นการแสดงผังโครงสร้างทั้งหมดภายในเว็บไซต์
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf url
เป็นรายการนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยว ภายในประเทศไทยซึ่งสามารถค้นหาได้ตามภูมิภาค จังหวัด หรือตามชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการบอกรายละเอียด ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม...
Last update dataset : July 25, 2022  
url pdf json
แนวทางการดำเนินงานในบริหารข้อมูลบนเว็บไซต์ Thailandtourismdirectory.go.th ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบนเว็บไซต์...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf url
เป็นรายการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว ภายในประเทศไทยซึ่งสามารถค้นหาได้ตามภูมิภาค จังหวัด หรือตามชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการบอกรายละเอียด ช่วงเวลาการเดินทาง การเดินทาง...
Last update dataset : July 25, 2022  
url
เป็นรายการนำเสนอร้านสปา ภายในประเทศไทยซึ่งสามารถค้นหาได้ตามภูมิภาค จังหวัด หรือตามชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการบอกรายละเอียด เวลาทำการ การเดินทางและข้อมูลการติดต่อ
Last update dataset : July 25, 2022  
json pdf url
สรุปภาพรวมการนำเข้าข้อมูลของเว็บไซต์โดยแบ่งเป็นภูมิภาค จังหวัด และหมวดหมู่จำนวน 9 หมวดหมู่ ประกอบด้วย 1) แหล่งท่องเที่ยว 2)กิจกรรมท่องเที่ยว 3)ที่พัก 4)สปา 5)ร้านอาหาร...
Last update dataset : July 25, 2022  
url
เป็นรายการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายในประเทศไทยซึ่งสามารถค้นหาได้ตามภูมิภาค จังหวัด หรือตามชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการบอกรายละเอียด เวลาทำการ...
Last update dataset : July 25, 2022  
url
รายชื่อที่พักโดยมีการบอกรายละเอียด จำนวนห้องพัก การเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวกและข้อมูลการติดต่อ
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf json url
เป็นรายการนำเสนอร้านอาหาร ภายในประเทศไทยซึ่งสามารถค้นหาได้ตามภูมิภาค จังหวัด หรือตามชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการบอกรายละเอียด เวลาทำการ การเดินทางและข้อมูลการติดต่อ
Last update dataset : July 25, 2022  
json pdf url
เป็นรายการนำเสนอร้านค้าของฝาก ของที่ระลึก ภายในประเทศไทยซึ่งสามารถค้นหาได้ตามภูมิภาค จังหวัด หรือตามชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการบอกรายละเอียด เวลาทำการ...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf json url
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2020
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2019
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2018
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2017
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2016
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2015
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv