Text Size | A   A   A

หลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพของชุดข้อมูลที่เผยแพร่บนระบบ Open Government Data of Thailand

ข้อกำหนดการประเมินคุณภาพข้อมูล

หลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพของชุดข้อมูลที่เผยแพร่บนระบบ Open Government Data of Thailand มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพของชุดข้อมูลที่เผยแพร่บนระบบ Open Government Data of Thailand
  2. เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจเลือกใช้ชุดข้อมูล

การวัดคุณภาพของชุดข้อมูลเป็นการตรวจสอบทรัพยากรหรือไฟล์ของชุดข้อมูลเฉพาะรูปแบบไฟล์ประเภท Excel และ CSV ที่นำขึ้นเผยแพร่ จากการ Upload และ การจัดทำ Link ไปยังไฟล์ต้นทางเท่านั้น โดยกำหนดคะแนนตั้งต้นไว้ที่ 100 คะแนน และจะดำเนินการตัดคะแนนออกเมื่อตรวจสอบพบว่าชุดข้อมูลที่เผยแพร่ไม่ตรงตามตารางเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล

ตารางเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล

  ลำดับ

                   รายการเกณฑ์การประเมินทรัพยากร(ไฟล์)

   คะแนนที่ตัดออก

   1.

ไม่ระบุหัวตาราง (Header) ของไฟล์

        20

   2.

หัวตารางไฟล์มีมากกว่าหนึ่ง และมีการประสานเซลล์ (Merge Cells)เกิดขึ้น

          5

   3.

ข้อมูลตามในคอลัมน์ (Columns) ไม่มีความสม่ำเสมอ** (consistency) มีการผสมระหว่างตัวเลขและตัวอักษรภายในคอลัมน์ (Columns)

         15

   4.

ทรัพยากรหรือไฟล์ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการเข้ารหัสตัวอักษรแบบ Unicode (UTF-8)

         10

 

หมายเหตุ** ความสม่ำเสมอของข้อมูลเป็นการตรวจสอบว่าทรัพยากรหรือไฟล์มีรูปแบบที่ชัดเจนหรือไม่ โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน

1. ส่วนภาพรวมของไฟล์ เนื่องจากตามเกณฑ์ Machine Readable ข้อมูลจะเป็น Transaction เท่านั้น ในกรณีที่มีข้อมูลที่ไม่ใช่ Transaction เช่น สรุปผลรวมท้ายไฟล์ จะถือว่า ไม่มีความสม่ำเสมอของข้อมูล

2. ส่วนแต่ละคอลัมน์  (Columns) จะต้องมี Data Type เป็นประเภทเดียวกันภายในคอลัมน์ (Columns) เช่น หาก Data Type ตั้งต้นเป็นตัวหนังสือ ควรจะเป็นตัวหนังสือเหมือนกันทั้งหมด โดยไม่มีตัวเลขมาแทรก จึงจะถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความสม่ำเสมอ แต่ถ้าหากข้อมูลมีลักษณะตั้งต้นเป็น ตัวหนังสือแต่มีข้อมูลบางส่วนมีตัวเลขมาแทรก จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่มีความสม่ำเสมอ

เมื่อผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ตามตารางเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูลจะสรุปออกมาเป็นคะแนนสุดท้ายเพื่อกำหนดเกรดออกมาดังนี้

 ลำดับ

                           เกรด

               คะแนน

   1.

                           A+

                100

   2.

                           A

                 90

   3.

                           A-

                 85

   4.

                           B+

                 80

   5.

                           B

                 70 ขึ้นไป