ขนาดตัวอักษร |    
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พบ 6 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2565  
csv
ข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์ของเชื้อ SAR-CoV-2 ที่พบในประเทศไทย (SARS-CoV-2 variants in Thailand) โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1. SAR-CoV-2 variant This is a totol number of...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2565  
csv
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www3.dmsc.moph.go.th Documentation 1. cannot specify date - There are 11 laboratories cannot provide the information per...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2565  
csv
รหัสมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในการกำหนดรหัส วัตถุประสงค์เพื่อ ใช้เป็นรหัสในการอ้างอิงการตรวจวิเคราะห์ เชื้อ SARS-CoV2 (COVID-19) โดยรหัสอ้างอิงตาม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มิถุนายน 2565  
xlsx
หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุข/คุ้มครองผู้บริโภค (ISO/IEC17025) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
การตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กุมภาพันธ์ 2565  
csv