ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หน่วยงานระดับกรม
พบ 158 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ปริมาณการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปแยกตามชนิดน้ำมัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ กฟน. (จำแนกตามสาขา)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
สัดส่วนการนำเข้าน้ำมันดิบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
ปริมาณการผลิตคอนเดนเสทแยกรายแหล่ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ กฟภ. (จำแนกตามสาขา)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
การนำเข้าถ่านหินจำแนกตามประเภทของถ่านหิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
ปริมาณการผลิต การใช้ และการนำเข้า (สุทธิ) ของพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ได้แก่ น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ น้ำมันสำเร็จรูป และไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
สัดส่วนการปล่อย CO2 ต่อการใช้พลังงานขั้นต้นทั้งหมด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศ (จำแนกตามสาขา)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
ปริมาณการใช้น้ำมันในการกลั่นแยกรายโรงกลั่น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
ปริมาณการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปแยกตามชนิดน้ำมัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ความต้องการผลิตพลังงานไฟฟ้า และตัวประกอบไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
ดัชนีอุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
การจำหน่ายยานพาหนะแยกตามประเภท
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
ราคาขายส่งน้ำมันสำเร็จรูป ณ โรงกลั่นน้ำมัน แยกตามชนิดน้ำมัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
สัดส่วนการปล่อย CO2 ต่อการใช้ไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
รายได้จากกองทุนน้ำมันและภาษี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. แยกตามชนิดเชื้อเพลิง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
อัตราการพึ่งพาตนเองแยกตามชนิดเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันดิบ ถ่านหิน/ลิกไนต์ และก๊าซธรรมชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง เช่น ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ น้ำมัน ไฟฟ้านำเข้า เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv