ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยงานระดับกรม
พบ 46 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
โครงการที่ สช. สนับสนุนให้คณะกรรมการจัดทำสมัชชาสุขภาพจังหวัด/ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ระดับจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายของจังหวัด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
xlsx
รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2562-2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
xlsx
ข้อมูลจังหวัดและประเด็นนโยบายสาธารณะที่จะพัฒนา/จัดทำหรือขับเคลื่อนเพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ และหรือนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
xlsx
เอกสารสำเนาคำสั่ง/รายชื่อคณะกรรมการฯ/กลไกที่เกี่ยวข้อง/ภาคีเครือข่ายที่ สช. ทำสัญญา/ข้อตกลงร่วมกับคณะกรรมการจัดทำสมัชชาสุขภาพจังหวัด/ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
xlsx
รายงานประจำปีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
xlsx
ธรรมนูญประชาชนคนช้างทูน ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร จังหวัดตราด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
pdf
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
pdf
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2556
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
pdf
ธรรมนูญประชาชนคนตำบลปทุม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
pdf
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
pdf
ธรรมนูญตำบลหนองหมี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
pdf
ธรรมนูญตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
xlsx
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
pdf
ธรรมนูญเกษตรปลอดภัย บ้านหัวน้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
pdf
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
pdf
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2559 - 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
pdf
ธรรมนูญละลมเจียละออ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
pdf
ธรรมนูญคนศรีสะเกษ 6 ตำบล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
pdf
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
pdf