ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

Dashboard Thailand Pass

Dashboard Thailand Pass ไทยแลนด์พาส เป็นระบบที่กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมการกงศุล กรมควบคุมโรค และ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พัฒนาขึ้น เพื่อรับรองการ “เปิดประเทศ”  ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ให้ผู้เดินทางทั้งคนไทยและต่างชาติ โดยแสดงข้อมูลสถิติการเดินทางและข้อมูลด้านสุขภาพผู้เดินทางทุกคนที่เดินทางมาถึงประเทศไทยโดยเครื่องบิน เช่น
 - ข้อมูลประเทศต้นทาง
 - ข้อมูลระยะเวลาพำนัก
 - ข้อมูลการรับวัคซีนโควิด-19
 - ข้อมูลปลายทางของผู้เดินทางเข้าประเทศ เป็นต้น