ขนาดตัวอักษร |    
พบ 3,860 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ (รายปี รายจังหวัด ย้อนหลัง)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 พฤศจิกายน 2564  
xlsx html
สินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ (รายปี รายจังหวัด ย้อนหลัง)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 พฤศจิกายน 2564  
xlsx
สินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ ปี 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 พฤศจิกายน 2564  
xlsx
ข้อมูลรายได้เงินสดทางการเกษตร รายได้เงินสดนอกการเกษตร รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 พฤศจิกายน 2564  
pdf csv xlsx
ข้อมูลรายได้เงินสดทางการเกษตร รายได้เงินสดนอกการเกษตร รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 พฤศจิกายน 2564  
xlsx pdf csv
สินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า ข้อมูลร้อยละและปริมาณผลผลิต คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ (รายเดือน รายจังหวัด ย้อนหลัง)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 พฤศจิกายน 2564  
xlsx
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว ปี 2564 ไตรมาส 3/2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 พฤศจิกายน 2564  
jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 พฤศจิกายน 2564  
jpg
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำแนกตาม สถาบัน คณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 พฤศจิกายน 2564  
xlsx csv api
ระบบภูมิสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม GIS กรมศิลปากร (www.gis.finearts.go.th) แสดงชุดข้อมูลและชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านโบราณสถาน แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมของประเทศ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 พฤศจิกายน 2564  
api
รายงานผู้ป่วยยืนยันประจำวัน จาก กรมควบคุมโรค สามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia และ API : https://covid19.ddc.moph.go.th/...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 พฤศจิกายน 2564  
xlsx csv api
In the year 2020, the world has changed and it will never be the same. Global economy was severely contracted due to the COVID-19 Pandemic. According to World Bank forecasts,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 พฤศจิกายน 2564  
csv
Website 6 views
ช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแต่ละบริษัทที่เป็นปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 พฤศจิกายน 2564  
csv
Key words 3 views
คำสำคัญ ที่อธิบายรายละเอียดของบริษัท
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 พฤศจิกายน 2564  
csv
จำนวนผู้เข้าชมฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 พฤศจิกายน 2564  
csv
ชื่อบริษัท หรือหน่วยงานสนับสนุนที่อยู่ในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ไทย ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มีเครือข่ายความสัมพันธ์สามารถแนะนำให้แก่ประชาชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 พฤศจิกายน 2564  
csv
ช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์สำหรับแต่ละบริษัทที่เป็นปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 พฤศจิกายน 2564  
csv
คำอธิบายลักษณะทั่วไปของบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 พฤศจิกายน 2564  
csv
กฟน. ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 พฤศจิกายน 2564  
jpeg pdf
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่าย แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 พฤศจิกายน 2564  
pdf csv