ขนาดตัวอักษร |    

คู่มือการใช้งานศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) เวอร์ชัน 2

 

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) เวอร์ชัน 2

     

สำหรับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเวอร์ชันใหม่รองรับกลุ่มของผู้ใช้งานระบบซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นนั้น สำหรับคู่มือการใช้งานระบบฉบับนี้นำเสนอขั้นตอนการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้ 3 กลุ่ม คือ ผู้ใช้ทั่วไป ผู้ดูแลข้อมูลของหน่วยงาน และนักพัฒนา