ขนาดตัวอักษร |    
คำสำคัญ
พบ 6,971 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ปริมาณการจำหน่าย น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 ชนิดที่มีกำมะถันน้อยกว่า 0.5% ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 คือ ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565  
csv
ข้อมูลอัตราภาษีภายใต้ FTA (Free Trade Agreement) จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การนำเข้าสินค้าจากประเทศต่าง ๆ เข้ามายังประเทศไทย โดยอัตราภาษีที่ใช้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565  
api xlsx
ข้อมูลผู้ประกอบการค้าข้าวจะเป็นข้อมูลรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการค้าภายใน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565  
api xlsx
ปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565  
xlsx pdf
แสดงอินโฟกราฟิกพยากรณ์อากาศประจำวัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565  
xlsx url
ข้อมูลงบการเงินของสหกรณ์ (แสดงข้อมูลรายประเภทสหกรณ์)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565  
xlsx
แผนที่ลมชั้นบนบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565  
xlsx url
ระบบฐานข้อมูลของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว อินทรีย์ (มกษ.9000-เล่ม 1 และ 4) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565  
xlsx
เป็นการรวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในแต่ละปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565  
xls
ระบบฐานข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565  
xlsx api
ข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565  
xlsx
ข้อมูลตลาดส่งออกรายพิกัดศุลกากรจะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565  
api xlsx
ข้อมูลตลาดส่งออกสำคัญตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์จะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565  
api xlsx
ข้อมูลพื้นที่ดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่จำแนกตามพื้นที่รายจังหวัด อำเภอ ตำบล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565  
xlsx
เป็นการรวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในแต่ละปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565  
xls
เลขที่หนังสือและอักษรย่อของหน่วยงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565  
xls
ข้อมูลสิ่งของสำรองจ่าย ตามศูนย์เขตและจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565  
csv
จากการประสานงานจัดเก็บข้อมูลปริมาณน้ำจากเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัภัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565  
csv word shp arcgis rest services
ข้อมูลการตรวจอากาศกษตรราย 3 ชั่วโมง (01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 น.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565  
xlsx url
ผลการดำเนินสถิติการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ในภาคการเกษตร ในรอบ 10 ปี (2548 – 2557)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565  
xlsx