ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
คำสำคัญ
พบ 275 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf xlsx
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (http://park.dnp.go.th)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
url xlsx pdf
จำนวนนักท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls
สัดส่วนคนจน (Headcount Ratio หรือ Headcount Index) เป็นตัวที่บ่งชี้ภาวะความยากจน (Poverty Incidence) ซึ่งนิยมใช้กันมาก บางครั้งเรียกว่า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
แสดงจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากปีก่อน แบ่งตามประเภทสหกรณ์ โดยแสดงข้อมูลเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls xlsx
แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทําที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทํางานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบกระบบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
พื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
url rar csv
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลซึ่งมาจากการขึ้นทะเบียนฟาร์ม และ ทะเบียนโค ของระบบฐานข้อมูลโคนมของ สำนักเทคโนโลยีชีววภาพการผลิตปศุสัตว์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ร้อยละของประชากรที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เกิด จากโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ที่จัดทำทุก 10 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv json
สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ หมายถึง ค่าที่แสดงความแตกต่างของรายได้ของครัวเรือน มีค่าระหว่าง 0 - 1 ถ้าเป็น 0 แสดงว่า ไม่มีความแตกต่างของรายได้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยแล้งจากผลการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
url rar csv
ร้อยละของประชากรที่ย้ายถิ่นภายใน 5 ปี จากโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ที่จัดทำทุก 10 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ปี 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json xlsx
ครัวเรือนที่เป็นเจ้าของหรือเช่าซื้อที่อยู่อาศัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
รายชื่อหน่วยงานภาคสนาม สังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบด้วยพิกัด พื้นที่ ชื่อหัวหน้า ตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls
จำนวนแรงงานที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ครัวเรือนที่มีสุขอนามัยและความสะดวกสบายในการใช้ส้วมของประชากร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ดัชนีความรุนแรงของความยากจน (Severity of Poverty หรือ Squared of Poverty Gap Index) ใช้วัดระดับความรุนแรงของความยากจน บางครั้งเรียกว่าช่องว่างความยากจนกำลังสอง โดยให้ความสำคัญ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ปี 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv