ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
คำสำคัญ
พบ 189 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ รายละเอียดการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลผลิต เช่น - การตรวจสอบคุ้มรวมของประชากร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
docx pptx pdf xlsx
เป็นข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนโดยใช้เครื่องมืออนามัยโพล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
docx csv json
โคลิฟอร์ม (coliform) คือ กลุ่มของแบคทีเรีย แกรมลบ (Gram negative bacteria) รูปร่างเป็นท่อน ไม่สร้างสปอร์ (non spore forming) เป็นแบคทีเรียที่เจริญได้ทั้งมีอากาศและไม่มีอากาศ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
docx csv json
ข้อมูลพันธุ์ไหมที่แต่ละศูนย์ฯ รับผิดชอบดูแลในโครงการธนาคารเชื้อพันธุกรรมไหม แบ่งเป็นพันธุ์ไหม ชนิดฟักออกปีละ 2 ครั้ง (Bivoltine) จำนวน 168 พันธุ์/ศูนย์ รับผิดชอบโดย ศมม. แพร่...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
docx csv
เป็นข้อมูลธรณีสัณฐานทางทะเลและชายฝั่งระดับกลุ่มหาดหลักและระบบหาดที่หน่วยงานเชิงนโยบายและกำกับดูแลผลประโยชน์ทางทะเลสามารถนำไปใช้วางแผนการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ทางทะเล รวม 8...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
api docx url
ระดับความเสี่ยงของพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ โดยแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ทางเคมีกับค่ามาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
api docx url
ข้อมูลพื้นที่ศักยภาพแร่ที่ได้จากผลสำรวจขั้นกึ่งรายละเอียดหรือรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
api docx url
ขอบเขตอุทยานธรณี จากการประกาศจัดตั้งอุทยานธรณีโดยประกาศคำสั่งของจังหวัดแต่ละพื้นที่ ที่มีการจัดตั้งอุทยานธรณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
api docx url
ข้อมูลตำแหน่งท่อกลม ท่อเหลี่ยม สะพาน ฝายทดน้ำ จากการสำรวจเก็บข้อมูลภาคสนาม ในงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv shp docx api url
ข้อมูลแผนผังถ้ำที่ได้จากการสำรวจและจัดทำแผนผังถ้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
api docx url
ข้อมูลการเคลื่อนตัวของมวลดินที่ได้จากเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของมวลดินอัตโนมัติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน เพื่อประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv shp docx api url
พื้นที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ (1: 250,000 ) ได้จากการประเมินแผนที่ธรณีวิทยาที่มีหินปูนรองรับของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
api docx url
ข้อมูลตำแหน่งที่เกิดร่อยรอยแผ่นดินถล่มในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv shp docx
ชื่อสถานที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการ์ณดินถล่ม แสดงข้อมูลเป็นจุดตำแหน่งสถานที่ ได้แก่ชื่อโรงเรียน ชื่อวัด ศาลาเอนกประสงค์ เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv shp docx api url
ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน โดยได้มาจากการประมวลผลด้วยแบบจำลอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv shp docx api url
ข้อมูลแผนที่แสดงความอ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มเป็นการประเมินเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพของการจำแนกปริมาณ (หรือพื้นที่)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv shp docx api url
ข้อมูลการตรวจสอบหลุมยุบ ได้จากการตรวจสอบเหตุการณ์และการสำรวจในพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
api docx url
เป็นสถานีที่ตรวจวัดข้อมูลแบบ real time ของข้อมูลการเคลื่อนตัวของมวลดิน ปริมาณน้ำฝน และระดับการเปลี่ยนแปลงของชั้นน้ำใต้ดิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv shp docx api url
ข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่ได้จากเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติของเครื่องวัดมวลดิน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน เพื่อประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv shp docx api url
ประเภทสถานที่สำคัญในมาตราส่วน 1:4,000 ได้แก่ วัด, โรงพยาบาล, โรงเรียน, อบต., สถานที่ราชการ, ศาลาอเนกประสงค์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv shp docx api url