ขนาดตัวอักษร |    
กรุงเทพมหานคร
พบ 518 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลลานกีฬาในพื้นที่เขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
ข้อมูลผู้สูงอายุ รายเดือน แขวง ในพื้นที่เขต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง (บางพลัด)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
แสดงผลการสำรวจปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยดำเนินการตามรอบปีที่ผ่านมา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
ข้อมูลคลองในพื้นที่เขตบางบอน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
ลานกีฬาเขตบางบอน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xls
จำนวนกระทู้ถามสดที่เสนอในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
จำนวนทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดได้รับการปฏิบัติตามแผน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
รายการภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฎิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 (ที่ระบุถ่ายโอนให้ กทม.) (กยค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
ประมาณการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ และรายรับของกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
ข้อมูลการบำบัดน้ำเสียของแต่ละสถานประกอบการในพื้นที่เขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
ข้อมูลจำนวนประชากรย้ายเข้า – ย้ายออกในกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
ข้อมูลการบำบัดน้ำเสียของแต่ละสถานประกอบการในพื้นที่เขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ กทม. (ปี 2561 -2563) (กยค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
จำนวนค่าปรับตาม พรบ. รักษา มาตรา 20 ปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
ข้อมูลชุมชนในพื้นที่เขตจตุจักร ที่จดทะเบียนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv