งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

งานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)

Data source cannot be displayed.
งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 0e65b5cd-0937-456e-8982-c649b5ed81b3
กลุ่มชุดข้อมูล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
คำสำคัญ การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด งานวิจัย วิธีการวัดแบบราส์ช
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 4 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนงานวิจัยและวิชาการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล
อีเมลผู้ติดต่อ webmaster@niets.or.th
วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนปฏิรูปประเทศ
 • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.niets.or.th/th/catalog/view/494
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  โครงการวิจัยภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
  xlsx
  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นระบบที่จัดทำขึ้นจากความคิดที่ต้องการเห็นนักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ของกรมประมงและประชาชน บุคคลทั่วไป
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มีนาคม 2567  
  csv xlsx
  จำนวนผลงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนสนับสนุนดำเนินโครงการวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ 2563...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
  csv