ร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จำแนกตามภาค - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จำแนกตามภาค
Rating
Organizations : กรมบัญชีกลาง
facebook   twiter

ร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จำแนกตามภาค

Data source cannot be displayed.
ร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จำแนกตามภาค
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9b513e46-12ee-4e43-a308-fe862f1ecd44
Groups สถิติทางการ
Tags ครัวเรือน ตามภาค ร้อยละ โทรศัพท์
Visibility Public
Dataset create date February 24, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
Contact Email contact@dga.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ทราบจำนวนประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (2)...
Last update dataset : February 12, 2024  
csv
ผู้ทำงาน หมายถึง การทำงานที่ทำเพื่อก่อให้เกิดรายได้หรือเกิดผลผลิต เช่น การทำงานเป็นลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรระหว่างประเทศ การประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม...
Last update dataset : February 12, 2024  
csv json
รายได้ของครัวเรือน หมายถึง เงินหรือสิ่งของ” ที่ครัวเรือนได้รับมาจากการทำงานหรือผลิตเอง หรือจากทรัพย์สินหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น แบ่งออกเป็น 1) รายได้ประจำ ได้แก่...
Last update dataset : February 12, 2024  
csv json