ข้อมูลรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ, ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์, thaibiodiversity

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 1ffafcb7-5d4e-4a58-ab5b-a6581913643f
Tags Biodiversity thaibiodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวนชุดข้อมูลสัตว์ บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์
Visibility Public
Dataset create date May 15, 2024
Maintain date May 15, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ ฝ่ายจัดการองค์ความรู้
Contact Email pijittra@bedo.or.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ตามเวลาจริง
Geo Coverage จังหวัด
Data Source สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ (www.thaibiodiversity.org)
Data Format
  • Database
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ผู้ใช้งานทั่วไปและสมาชิกระบบ สามารถเข้าถึงได้
Data Support หน่วยงานของรัฐ
URL http://doc.thaibiodiversity.org:12001/doc/thaibiodiversity/api_bio_type.html
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลแหล่งฟื้นฟูอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนและพืชท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลแหล่งผลิตอาหารและพืชเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชน
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ชนิดพันธุ์แมลงที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv
ชนิดพันธุ์สัตว์ที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv