รายการบทความด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายการบทความด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
facebook   twiter

แหล่งรวบรวมบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Data source cannot be displayed.
รายการบทความด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 15c8c297-7463-4240-a714-87694f84bae2
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags Article Innovation STKC Science Technology บทความ วิชาการ
Visibility Public
Dataset create date April 17, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Science and Technology Knowledge Center (STKC)
Contact Email stkc@mhesi.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit วัน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition stkc@mhesi.go.th
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
บทความ คือ ความเรียงที่เขียนขึ้นโดยมีหลักฐานข้อเท็จจริง และในเนื้อหานั้น ผู้เขียนได้แทรกข้อเสนอแนะเชิงวิจารณ์ หรือสร้างสรรค์เอาไว้ด้วย เป็นบทความที่ให้ความรู้ ความคิด...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf json xlsx
ข่าวเจาะลึกทุกเหตุการณ์ปัจจุบันในหมวดข่าวต่างๆ รวมถึงผลการวิจัย เผยแพร่ความรู้ ผลการวิจัย สรุปเนื้อหาจากหนังสือหลายเล่มที่น่าสนใจบทความเชิงวิเคราะห์
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
ทะเบียนข้อมูลผลงานในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจัดแสดงแนวคิดและงานต้นแบบที่เกิดจากการผสานความรู้ของนักสร้างสรรค์หลากหลายวงการและเทคโนโลยีต่าง ๆ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx