ผังรายการ Thai PBS เดือนกรกฎาคม 2563 ระบุ AD, CC, ล่ามภาษามือ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผังรายการ Thai PBS เดือนกรกฎาคม 2563 ระบุ AD, CC, ล่ามภาษามือ
Rating
Organizations : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ผังรายการ Thai PBS เดือนกรกฎาคม 2563 ระบุรายการซึ่งให้บริการเสียงบรรยายภาพ (AD) ,คำบรรยายแทนเสียง (CC) ล่ามภาษามือ (SL) โดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ประกาศให้ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป จัดให้มีบริการโทรทัศน์ ดังนี้ บริการล่ามภาษามืออย่างน้อยวันละ 60 นาที บริการคำบรรยายแทนเสียงอย่างน้อยวันละ 180 นาที บริการเสียงบรรยายภาพอย่างน้อยวันละ 60 นาที

Data source cannot be displayed.
ผังรายการ Thai PBS เดือนกรกฎาคม 2563 ระบุ AD, CC, ล่ามภาษามือ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 6c24f5fd-a4b2-47e9-b319-0f7592cf7aad
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags AD CC SL คำบรรยายแทนเสียง ล่ามภาษามือ เสียงบรรยายภาพ
Visibility Public
Dataset create date November 27, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person วันทนา ยืนยงวิวัฒน์
Contact Email wantanay@thaipbs.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show