Text Size | A   A   A
Groups : สถิติทางการ
การขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) จำแนกตามตราอักษร, รุ่น, จังหวัดและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
Last update dataset : January 20, 2022  
xlsx csv docx
วิจัยเชิงปริมาณเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อ 2000 ตัวอย่าง ของประชากรกลุ่ม Gen Z ถึงกลุ่ม Baby Boomers กระจายตัวครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx docx
ข้อมูลครั้งที่ รอบที่ วัน สถานที่ จำนวนคน ในการจัดสอบ ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service ของสำนักงาน กสทช. (NBTC Opendata Web...
Last update dataset : October 31, 2021  
json docx xlsx
ผลการตรวจวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคม ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service ของสำนักงาน กสทช. (NBTC Opendata Web Service)...
Last update dataset : October 31, 2021  
json docx xlsx
ข้อมูลผู้ผ่านการอบรมวันที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำแนกตามระดับต้น กลาง สูง ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service ของสำนักงาน กสทช. (NBTC...
Last update dataset : October 31, 2021  
url pdf json docx xlsx
ข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service ของสำนักงาน กสทช. (NBTC Opendata Web Service)...
Last update dataset : October 31, 2021  
url json docx xlsx
ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ติดตามข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้ที่ http://apps.nbtc.go.th/license/ ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service...
Last update dataset : October 31, 2021  
json docx url xlsx
ข้อมูลการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ระหว่างปี 2558-2563 โดยจัดเก็บในรูปแบบ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน คือ...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx docx
จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง และสถิติการให้บริการของงานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองบ้านบึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
docx