Text Size | A   A   A
Groups : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ฐานข้อมูลดิจิทัลคอลเล็กชั่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Rajabhat University)...
Last update dataset : February 24, 2022  
url
แหล่งรวบรวมบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC)...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv json