Text Size | A   A   A
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หน่วยงานระดับกรม
618 datasets found
Order by :
ร่างบทสรุปสำหรับผู้บริหาร หรือ ร่างรายงานก่อนขออนุมัติ
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึง การได้เคยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC/Desktop) คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook/Laptop, Netbook) คอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet) (เช่น...
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการจัดเตรียมแผนการจัดทำสถิติเพื่อ ขออนุมัติผลิตสถิติ เช่น - ข้อเสนอโครงการหรือแผนคำของบประมาณ - บันทึกขออนุมัติจัดทำโครงการ
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf
ICT คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ...
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx
(1) ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการออกแบบรายละเอียดตัวแปร  รายการตัวแปร ที่จะเก็บรวบรวม คำนิยาม การจัดจำแนก มาตรฐานต่าง ๆ ที่นำมาใช้ (2) เมทาดาตา หรือ data dictionary...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf
ร้อยละของครัวเรือนตามสวัสดิการของสมาชิกในครัวเรือน
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx
อัตราการมีงานทำต่อประชากรวัยแรงงาน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจ ซึ่งการวิเคราะห์จากอัตราการจ้างงานเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ...
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx
โครงการสำรวจ​ภา​​วะการทำ​งานของประชากร ข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกการสืบค้นและการร้องขอของลูกค้าต่อบริการต่าง ๆ การตอบสนองต่อการร้องขอของลูกค้า
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf
โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการออกแบบระบบการผลิตและกระแสงาน เช่น Flow chart, สเปคตาราง, Data Dictionary, แบบสอบถาม และ...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ (1) ข้อมูลที่ถูกทำสัญลักษณ์ไว้ว่ามีค่าสูงหรือต่ำผิดปกติ มีการไม่ตอบข้อมูลบางรายการ หรือถูกลงรหัสผิด (2)...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf xls xlsx
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร รายละเอียดองค์ประกอบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อการเผยแพร่ ตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ใน 2.1 ซึ่งรวมตั้งแต่การเผยแพร่แบบดั้งเดิม (เล่มรายงาน)...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf
(1) ผลรวมของข้อมูลและยอดรวมประชากรทั้งสิ้นจากข้อมูลจุลภาค/ข้อมูลระดับย่อย หรือจากข้อมูลรวมที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับที่นำเสนอผล (2) ค่าความคลาดเคลื่อนจากการเลือกตัวอย่าง เช่น...
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือส่วนของสถานที่ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอยู่ในที่ ตั้งที่แน่นอน ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดำเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของ...
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx
สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx
รายรับ – ค่าใช้จ่าย (รายรับ หมายถึง รายรับจากการดำเนินกิจการในรอบปี ไม่รวมรายรับจากการให้เช่าที่ดิน ดอกเบี้ยรับ / เงินปันผลรับ กำไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนฯ และ...
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือส่วนของสถานที่ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอยู่ในที่ตั้งที่แน่นอน ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดำเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของ...
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการผลิตสถิติ ยกตัวอย่าง (1) หลักการและเหตุผล (2) ความเป็นมา (3) วัตถุประสงค์ (4)...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการผลิตสถิติ เช่น - หลักการและเหตุผล - ความเป็นมา - วัตถุประสงค์ - ความจำเป็นในการผลิตสถิติ เช่น ผลย้อนกลับ (feedback)...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf
จำนวนพุทธศาสนิกชนอายุ 13 ปีขึ้นไป
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx