Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต
Last update dataset : June 29, 2022  
pdf csv
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : June 29, 2022  
pdf csv
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่ายแยกตามเขต
Last update dataset : June 29, 2022  
pdf csv
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่าย แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : June 29, 2022  
pdf csv
กฟน. ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด
Last update dataset : May 30, 2022  
jpeg pdf
กฟน. ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
Last update dataset : April 1, 2022  
jpg jpeg pdf
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
Last update dataset : March 31, 2022  
xls
กิจกรรมต่าง ๆ เทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ พระราชกรณียกิจแก่ประชาชน...
Last update dataset : March 31, 2022  
xls
บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว...
Last update dataset : March 31, 2022  
pdf doc api
“ประเทศไทยมีกี่ภาค?” เป็นคำถามที่ดูเรียบง่าย แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทยมีการแบ่งภูมิภาคที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ สพร....
Last update dataset : February 28, 2022  
xlsx json csv pdf
ข้อมูลเส้นทางหลวงชนบท (ปี พ.ศ. 2558)  มาตราส่วน 1:20000
Last update dataset : January 7, 2022  
pdf kmz xlsx
แหล่งธรรมชาติที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกทางธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นในปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532...
Last update dataset : January 5, 2022  
xlsx csv
รายชื่อเมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่เมืองเก่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย ชื่อเมืองเก่า ที่ตั้ง เนื้อที่...
Last update dataset : January 5, 2022  
xlsx csv
แหล่งธรรมชาติของประเทศไทย ประกอบด้วย ชื่อแหล่งธรรมชาติ จำแนกตามประเภทของแหล่งธรรมชาติ 10 ประเภท (ประกอบด้วย เกาะ แก่ง ภูเขา ถ้ำ น้ำตก โป่งพุร้อน แหล่งน้ำ ชายหาด ซากดึกดำบรรพ์...
Last update dataset : January 5, 2022  
xlsx csv url
รายชื่อพื้นที่ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นย่านชุมชนเก่า ประกอบด้วย ชื่อชุมชน ตำแหน่งที่ตั้ง พิกัดทางภูมิศาสตร์ และความสำคัญของพื้นที่
Last update dataset : January 5, 2022  
xlsx csv url
รายชื่อเทศบาลของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน หรือ ASEAN Environmentally Sustainable City (ESC) Award ทั้งประเภทเสนอโดยประเทศ (City Nomination)...
Last update dataset : January 5, 2022  
csv xlsx
รายชื่อพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ชื่อพื้นที่ ที่ตั้ง กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา...
Last update dataset : January 5, 2022  
xlsx csv
จำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียน ของ โรงเรียนสังกัดภายใต้ สพฐ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : January 4, 2022  
csv url
ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร จำนวนกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx