Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
ข้อมูลพิกัด  LAT/LONG ที่บ่งชี้ชื่อตำบล อำเภอ จังหวัด (ในรูปแบบ Microsoft Excel) ซึ่งได้จัดทำจากข้อมูลขอบเขตการปกครองของกรมการปกครอง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
รวมข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ ที่เป็นการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ หรือแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนครสวรรค์...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายงานผลการดำเนินงาน ภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ชื่อ พิกัด ที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ตามจังหวัด จำนวนทั้งหมด 92 หน่วยงาน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv url
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศบาลตำบลบางไผ่ https-www-bangphai-go-th-home
Last update dataset : October 31, 2021  
url
เป็นข้อมูลเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ในปีงบประมาณ 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
จำนวนผู้มาติดต่อราชการกองสวัสดิการสังคม จำแนกตามประเภทงานด้านต่างๆ รายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
รายละเอียดจำนวนการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
การให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf url
กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการอ้างอิงในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้บริหาร...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ โดยรวมข้อมูลจากส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
กิจกรรมต่าง ๆ เทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ พระราชกรณียกิจแก่ประชาชน โดยรวมข้อมูลจากส่วนราชการ...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาครัฐ ประจำปี 2564 ผ่านแฟนเพจ Facebook ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 2...
Last update dataset : October 31, 2021  
jpeg
จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง และสถิติการให้บริการของงานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองบ้านบึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
docx
ข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ขนาดพื้นที่ เขตการปกครอง
Last update dataset : October 31, 2021  
docx
กฟน. รายงานข้อมูลการศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า ปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf