Text Size | A   A   A
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
หน่วยงานระดับกรม
66 datasets found
Order by :
ข้อมูลสถานที่ดำเนินการฯ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากผู้ประสงค์จะสร้างหรือใช้อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ใดเป็นสถานที่ดําเนินการ แจ้งต่อ วช. โดย วช. จะเป็นผู้ออกใบรับแจ้ง...
Last update dataset : February 27, 2022  
csv
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2561
Last update dataset : February 27, 2022  
api csv
ข้อมูลโครงการวิจัย/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2563 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ซึ่งจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ประกอบด้วย 1)...
Last update dataset : February 27, 2022  
csv
ข้อมูลโครงการวิจัยด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
Last update dataset : February 27, 2022  
api csv
ข้อมูลนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
Last update dataset : February 27, 2022  
csv
ข้อมูลโครงการวิจัย/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 และจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณของประเทศ...
Last update dataset : February 27, 2022  
csv