Text Size | A   A   A
Groups : สถิติทางการ
ชนิดพันธุ์พืชที่มีท่อลำเลียงในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2549) ประกอบด้วย กลุ่มเฟิน กลุ่มพืชเมล็ดเปลือย และกลุ่มพืชดอก...
Last update dataset : January 5, 2022  
xlsx csv
จำนวนการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางทุกประเภท จำแนกรายสำนักงานหนังสือเดินทาง
Last update dataset : December 17, 2021  
xlsx csv
ใบอนุญาตผลิต ขาย นำเข้าสุรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
url csv
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
Last update dataset : October 31, 2021  
jpeg
สถิติการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม, พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ระหว่างปี...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สถิติผู้เข้าใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สป.ทส. รายเดือน
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf url api
จำนวนผู้มาติดต่อราชการกองสวัสดิการสังคม จำแนกตามประเภทงานด้านต่างๆ รายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
รายละเอียดจำนวนการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
วิจัยเชิงปริมาณเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อ 2000 ตัวอย่าง ของประชากรกลุ่ม Gen Z ถึงกลุ่ม Baby Boomers กระจายตัวครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx docx
เป็นข้อมูลแสดงปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับได้ โดยแยกเป็นรายอำเภอและชนิดของสัตว์น้ำที่จับได้ รวบรวมโดยสำนักงานประมงจังหวัดยะลา
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนใบอนุญาตสินค้ายาสูบ แยกรายสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
url csv
จำนวนนักเรียน แยกตามประเภทความพิการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สถิติการขอเข้ารับคำปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ข้อมูลระหว่างวันที่ 31 ตุลลาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
jpg
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
Last update dataset : October 31, 2021  
รายรับจากการชำระค่าพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้มีสิทธิทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ลงทะเบียนใช้ระบบe-bcs
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยแบ่งออกตามช่องทางการยื่นต่ออายุฯ ต่อสถานี
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx